poniedziałek, 4 maja 2015

Konkurs plastyczny i literacki Dobro to...
Fundacja Choroszcz w Działaniu oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym i literackim pt. Dobro to...

UWAGA! Termin oddawania prac mija 20 maja.


Wymagania:

konkurs plastyczny
- technika rysunkowa lub malarska (farby wodne np. plakatowe, akrylowe) na papierze lub tekturze
- format: 40 x 50 cm


konkurs literacki
- do dwóch stron A4 pisany odręcznie lub komputerowo


Zabezpieczone prace należy przesłać lub zostawić do 20 maja włącznie w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 29 Dział Promocji Kultury
Prace należy opatrzyć na odwrocie imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz danymi opiekuna (rodzica, nauczyciela bądź instruktora) z podanym numerem tel. kontaktowym i adresem e-mail

Wernisaż wystawy pokonkursowej i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca o godzinie 18:00 na piętrze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Podczas uroczystości odbędzie się oficjalne otwarcie Pracowni Sztuk Wizualnych M-GCKiS połączone z prezentacją zajęć plastycznych Kolorki Moniki.

Nagrody w obydwu kategoriach:

  • Firma Bagiński Stomatologia przygotowała:
I miejsce: karnet o wartości 600 zł na swoje usługi
II miejsce: karnet o wartości 300 zł na swoje usługi
III miejsce: karnet o wartości 150 zł na swoje usługi


  • Fundacja Choroszcz w działaniu oraz FIO przygotowały:
I miejsce: karnet o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Reserved
II miejsce: karnet o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie Reserved

  • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy przygotowało:
I miejsce: upominki niespodzianki
II miejsce: upominki niespodzianki
III miejsce: upominki niespodzianki 

Regulamin


Regulamin Konkursu Plastycznego i Literackiego Dobro to...”

1. Organizatorzy Konkursu Plastycznego i Literackiego
Dobro to...”
Fundacja Choroszcz w Działaniu, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2. Konkurs ma na celu:
a) rozbudzenie w dzieciach i młodzieży chęci niesienia pomocy innym osobom,
b) rozbudzenie pasji do aktywnego uczestnictwa w wolontariacie
b) inspirowanie twórczości artystycznej
c) kulturowa integracja poprzez sztukę
3. Adresaci i zasady zgłoszeń:
a) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Choroszcz
b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym jest przygotowanie pracy pt. „Dobro to...”:
- z zakresu malarstwa lub rysunku na brystolu, tekturze, grubym papierze o formacie 40 na 50 cm, jedynie taki będzie akceptowany - technika pracy malarskiej wodna (farby plakatowe, akwarelowe lub akrylowe), rysunkowej – pisaki, ołówki, mazaki, intensywne kredki ołówkowe, suche pastele (Uwaga! Wykluczone tłuste pastele)
c) Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest przygotowanie pracy na temat „Dobro to...” ograniczonej do dwóch stron maszynopisu a4 (wielkość tekstu 12, interlinia 1 lub 1,5) lub pisma odręcznego
d) prace nie mogą być dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach;
  • każdy uczestnik może przesłać do trzech prac w każdej kategorii
  • prace należy opatrzyć na odwrocie imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz danymi opiekuna (rodzica, nauczyciela bądź instruktora) z podanym numerem tel. kontaktowym i adresem e-mail.
Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą
ekspozycją, PRACE NIE MOGĄ BYĆ PRZESŁANE W RULONIE
Prosimy o przesyłanie prac WYŁĄCZNIE w utwardzonych kopertach, nie zwiniętych lub złożonych.

4. Termin i miejsce składania prac:
- Termin składania prac upływa z dniem 20 maja 2015 roku
- Prace powinny być przesłane lub dostarczone na adres:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax: 85 719 14 31
e-mail: kultura@choroszcz.pl
e-mail: sport@choroszcz.pl
z dopiskiem „Konkurs pt. Dobro to”

5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
6. Informacja o wynikach konkursu oraz uroczyste wręczeniu nagród odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Pracowni Sztuk Wizualnych M-GCKiS o godzinie18:00
7. Prace zostaną wystawione w tzw. Galerii na Schodach która znajduje się przy Zespole Obsługi Szkół oraz Pracowni Sztuk Wizualnych na piętrze budynku M-GCKiS, ul. H. Sienkiewicza 29
8. Komisja konkursowa:
- Prace konkursowe oddzielnie w kategoriach wiekowych oceni czteroosobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.
9. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu;
b) samodzielność i oryginalność ujęcia tematu;
c) estetykę wykonania pracy i zawarty w niej artyzm;
d) czytelności pracy w przypadku pisanej odręcznie.

10. Nagrody:
a) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
b) Autorzy prac zwycięskich otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
c) Uczestnikowi nie przysługuje wymiana nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny.
11. Uwagi końcowe:
a) Przesyłając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu w związku z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).
b) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
c) Z dniem otrzymania pracy, prace konkursowe przechodzą na własność M-GCKiS który od tego dnia jest ich dysponentem.
d) Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
e) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatorów. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania wyników do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
f) Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte w powyższym regulaminie, rozstrzyga
przewodniczący komisji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz